Chả mực giã tay Vip

(Chỉ dùng thân mực giã)

Giá : 490.000Đ/KG

Chả mực giã tay

(Hút chân không)

Giá : 450.000Đ/KG

Chả mực giã tay

(Không hút chân không)

Giá : 440.000Đ/KG