Chả mực giã tay Vip

(Chỉ dùng thân mực giã)

Giá : 470.000Đ/KG

Chả mực giã tay

(Hút chân không)

Giá : 410.000Đ/KG

Chả mực giã tay

(Không hút chân không)

Giá : 400.000Đ/KG